Cereri de oferta

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 159/09.06.2020

privind achiziția de Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile de consultanță descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor.

 1. Obiectul contractului : Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor, cod CPV 72224000-1
 2. Descrierea serviciilor – cod CPV 72224000-1 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor:

Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste servicii sunt:

 1. a) servicii de consultanță privind implementarea proiectului,
 2. b) managementul proiectului,
 3. c) întocmirea rapoartelor solicitate de Autoritatea de Management a Programului INTERREG V-A România-Ungaria, în conformitate cu Manualul de Implementare a Proiectului „Project Implementation Manual”.

Conform perioadei de implementare a proiectului ROHU370, termenele de depunere a rapoartelor de partener vor fi următoarele:

– 15.10.2020 pentru perioada 2 “01.06.2020 – 30.09.2020”;

– 15.02.2021 pentru perioada 3 “01.10.2020 – 31.01.2021”;

– 15.06.2021 pentru perioada 4 “01.02.2021 – 31.05.2021”;

– 15.10.2021 pentru perioada 5 “01.06.2021 – 30.09.2021”;

– 15.03.2022 pentru perioada 6 “01.10.2021 – 31.01.2022”.

Terms of reference for external management services” privind serviciile de management de proiect extern este atasat in “Anexa 5”, iar prezentarea succinta a proiectului in “Anexa 6”.

 1. Graficul de livrare al serviciilor

Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelorvor fi livrate pe intreaga durata de implementare a proiectului ROHU370, pana la finalizarea proiectului la 31.01.2022.

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 18.06.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 18.06.2020 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

 

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

 

Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese

Anexa 3 – Contract de prestari servicii

Anexa 4 – Proces verbal de recepție servicii

Anexa 5 – Terms of reference

Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

Întocmit,

Daniela Culic

iunie 8, 2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 159/09.06.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 159/09.06.2020 privind achiziția de Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers […]