Servicii organizare evenimente – Program de dezvoltare antreprenorială transfrontaliera tip PLATO

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 380/10.09.2021

privind achiziția de Servicii organizare evenimente –  program de dezvoltare antreprenoriala transfrontaliera tip Plato (CPV 79952000-2), în cadrul proiectului cu titlul  Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile de consultanță descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin Procedura competitiva potrivit art 5.2 lit b. din Annex  4 Procedure 1 for Romanian private beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Hungary Programme. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii organizare evenimente (Cod CPV 79952000-2), respectiv program de dezvoltare antreprenoriala transfrontaliera tip Plato

 1. Obiectul contractului: Servicii organizare evenimente, Cod CPV 79952000-2
 2. Descrierea serviciilor – Cod CPV 79952000-2 Servicii organizare evenimente:

Efectuarea a 32 de zile de seminar în cadrul proiectului ROHU370 ENCOCH „Intensificarea cooperării dintre camere de comerţ şi meşteşuguri în vederea îmbunătățirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“,  în perioada septembrie 2021 – mai 2022.

Locație: judetul Satu Mare

Specificații minime :

– Asigurarea a 4 mentori, cate unul pentru fiecare grup

– Asigurarea salilor de desfasurare a evenimentelor

– Amenajarea salilor de derulare a evenimentelor

– Distribuirea si colectarea materialelor in cadrul evenimentelor

– Asigurarea unei pauze de masa in timpul evenimentelor

– Asigurarea speakerilor pentru sustinerea celor 8 zile de program de dezvoltare antreprenoriala /fiecare grup

– Asigurarea materialelor de desfasurare a evenimentelor/distribuirea materialelor asigurate de beneficiar

– Predarea materialelor aferente evenimentelor desfasurat

– Realizarea de fotografii

– Realizarea si predarea raportului de eveniment

Specificatii tehnice :

– Teambuilding pentru facilitarea cooperarii în fiecare  grup, initierea programului pentru a  ajuta membrii grupului să dobândească competențe de lucru în echipă:

– Implementarea programelor speciale de dezvoltare combinate cu exerciții la fața locului pe teren conform temelor stabilite de grup la prima intalnire; teme recomandate : management in timp de criza, solutii de digitalizare, optimizarea recrutarii si mentinerii personalului, marketing online, comunicare online si homeworking.

Număr de participanți: 4 grupuri, 10 persoane / grup

Frecvența antrenamentului: 1 antrenament de teambuilding/ grup, constând din 2 zile consecutive de antrenament, cu cazare inclusa

Durata 1 zi de antrenament: între 6-8 ore

Sesiunile de teambuilding vor avea in total 8 zile de desfasurare în septembrie/ octombrie  2021.

– Prelucrarea in  grup a subiectelor de dezvoltare a afacerii identificate și compilate de grupuri în cadrul activitatii initiale de teambuilding;

– Implementarea programelor speciale de dezvoltare combinate cu exerciții de teren la fața locului conform temelor prescrise.

Număr de participanți: 4 grupuri, 10 persoane / grup

Frecvența antrenamentului: 1- 2 zile de antrenament / lună per grup (poate fi combinat)

Durata 1 zi de antrenament: între 6-8 ore

Se vor asigura  un total de 24 zile de instruire între octombrie 2021 și mai 2022.

Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experţilor, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicaţii, cheltuieli administrative şi indirecte etc.; cheltuieli cu facilităţile suport puse la dispoziţia beneficiarului in scopul realizării activităţilor propuse vor fi incluse de către ofertant in pretul ofertat.

Niciun echipament nu va fi achiziţionat în numele beneficiarului ca parte a acestui contract sau transferat acestuia la sfârşitul acestui contract. Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract (laptopuri, PC-un, software, imprimante, copiatoare, telefoane mobile,etc.)

Toate costurile legate de participarea resurselor umane la evenimente (deplasare, cazare, diurna, onorarii etc) revin prestatorului, asa cum reiese din oferta financiara prezentata.

Expertii speaker vor fi propusi astfel incat sa detina experienta relevanta in organizarea unor astfel de evenimente si in sustinerea de prezentari in domeniile propuse in proiect.

Prețul serviciilor include toate costurile asociate serviciului ofertantului, inclusiv:

 • asigurarea salilor/ locurilor de intalnire pentru fiecare seminar,
 • speakerii pentru fiecare tematica propusa
 • catering – o masa de pranz/cina, constand in 2 feluri de mancare, apa/suc si cafea/ceai,
 • transportul participantilor la locul intalnirii,
 • pregătirea intalnirilor si echipamentul necesar ,
 • materialele tipărite și electronice aferente tematicilor sustinute.
 1. Graficul de livrare al serviciilor

Prioritizarea activităţilor si graficul de realizare a acestora se va realiza împreună şi cu acordul

beneficiarului si se va concretiza in Planul de executie ce va fi agreat si semnat de ambele parti in prima intalnire de dupa semnarea contractului.

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

Ofertantul are obligatia să întocmească rapoarte de eveniment pentru fiecare eveniment si vor fi predate beneficiarului in baza procesului verbal de receptie la fiecare factura emisa, rapoarte care vor respecta cerintele de intocmire stabilite prin caietul de sarcini

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 24.09.2021, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 24.09.2021 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă Oferta Firma

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese Declaratie conflict de interese

 

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

 

Întocmit,

Bucurestean ALin

parteneriat