INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 212/27.07.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 212/27.07.2020

privind Furnizarea de Echipamente IT în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, echipementele IT descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare a achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finantare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicata

Echipamentele IT pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Furnizare Echipamente IT.

 1. Obiectul contractului:Furnizare Echipamente IT, Codul de clasificare CPV:

30213100-6 Computere portabile – 3 buc Laptop I5, SSD 250 Gb memory, Ultralight (maxim 1,4 kg) 6-8 Gb Ram

30232110-8 Multifunctional laser color Printer/scanner A4, A3 – 1 buc

38652120-7 Videoproiectoare LED – 3 buc

38653400-1 Ecrane pentru proiecţii ( tabla interactive/smartboard), 75 inch – 1 buc

30191200-6 Retroproiector ( Optical Document Projector) – 1 buc

32250000-0 Achiziţie telefoane mobile ( Smartphone ) – 2 buc

30213300-8 Desktop Computers – 14 buc

32323100-4 LCD Monitors, Led, 27 inch – 14 buc

 1. Graficul de livrare al echipamantelor

In cursul lunii august 2020 dupa finalizarea procedurii de selectie a castigatorului si semnarea contractului de furnizare echipamente IT, vor fi livrate in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului urmatoarele echipamante :

– 3 buc Laptop ( licenta sistem operare OEM )

– 2 buc Smartphone 4G, Dual SIM, 128GB

– 1 buc Multifunctinala Laser Color ( Printer/scanner A3/A4)

Restul echipamentelor dupa cum urmeaza :

– Videoproiectoare LED – 3 buc

– Ecrane pentru proiecţii ( tabla interactive/smartboard), 75 inch – 1 buc

– Retroproiector ( Optical Document Projector) – 1 buc

– Desktop Computers – 14 buc ( licenta sistem operare OEM )

– LCD Monitors, Led, 27 inch – 14 buc,

vor fi livrate după finalizarea lucrarilor de renovare a sălii nr. 301 de la etajul III al achizitorului, pentru a nu fi depozitate in conditii improprii si pentru a putea fi puse in funcțiune. Estimativ perioada de livrare va fi Octombrie 2020 – Martie 2021.

 1. Precizari livrare echipamente

Ofertantul va livra produsele conform specificatiilor din oferta, la configuratiile si parametrii tehnici cuprinsi in oferta tehnica si fara modificarea prețului maximal/echipamente conform ofertei financiare. În cazul unor modificari semnificative a pieței echipamentelor IT/problem de livrare/modificari de pret seminificative, va informa în scris achizitorul despre situatie si se va cauta solutia optima pentru realizarea achizitiei.

 1. Receptia echipamentelor IT

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al echipamentelor IT, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate echipamentele IT solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a echipamentelor IT ofertate.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării echipamentelor IT si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 03.08.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 03.08.2020, orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:
Anexa 1 – Formularul de ofertă
Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese
Anexa 3 – Contract de furnizare echipamente IT
Anexa 4 – Proces verbal de recepție echipamente IT
Anexa 5 – Terms of reference
Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370
Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa

Întocmit,

Daniela Culic

Vizat juridic

Bucurestean Alin