INVITATIE PARTICIPARE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

                                                                                 INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 160/12.04.2022

                                                                                                    privind achiziția de Servicii de formare profesională

 în cadrul proiectului cu titlul  Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, Servicii de formare profesională. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin Procedura competitiva potrivit art 5.2 lit b. din Annex  4 Procedure 1 for Romanian private beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Hungary Programme. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii de formare profesională.

Tip achizitie: contract de servicii

 1. Descriere succinta a obiectului contractului de achizitie:

Contractul de servicii vizează organizarea a  6 cursuri de formare profesională a adulţilor.

Cursuri se vor desfasora in localitatea Satu Mare (jud. Satu Mare).

Codul de clasificare CPV:

80530000 – 8   Servicii de formare profesională

55520000-1 Servicii de catering

 1. Descrierea serviciilor – Servicii de formare profesională

Servicii de formare profesională a 6 grupe a câte 14 participanți în total 84 cursanți,  în cadrul proiectului ROHU370 ENCOCH „Intensificarea cooperării dintre camere de comerţ şi meşteşuguri în vederea îmbunătățirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“.

Cursanții vor fi asigurați de beneficiar.

Cursurile vor fi obligatoriu autorizate de Autoritatea Națională de Certificări, cel târziu până la data primei zile de curs.

Temele principale a cursurilor :

 1. Manager de proiect   
 2. Responsabil GDPR
 3. Inspector resurse umane
 4. Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
 5. Competente informatice
 6. Competente antreprenoriale

Sarcini care trebuie îndeplinite de un furnizor extern de servicii: diseminarea informațiilor necesare referitoare la Sănătate și Securitate în Muncă.

Pentru îndeplinirea contractului :

 • pentru fiecare grupă de curs va fi asigurat cel puţin 1 formator;
 • va fi asigurată transpunerea pe CD/DVD Memory stick /-uri a materialelor şi elaborarea formei finale a materialelor necesare formării;

Formatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime :

 • Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenţă;
 • Certificat Formator/Formare Formatori acreditat CNFPA/ANC sau echivalent;
 • Experiență dovedită prin participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul căruia a desfășurat activități similare celor pentru care este propus;

Desfășurarea cursurilor

 • Fiecare curs va avea o durata de minim 40/maximum 180 ore , perioada estimată fiind de la semnarea contractului între părţile contractului, estimativ luna mai 2022. Cursurile trebuie finalizate inclusiv cu distribuirea diplomelor către cursanţii care au promovat examenul, până la data de 01.11.2022.
 • Se va asigura intruirea a 84 cursanți organizati în 6 grupe a câte 14 participanți la cursurile enumerate anterior.
 • Numărul total cumulat al orelor de curs este de minim 480 ore pentru toate cele 6 grupe, reprezentând 6 cursuri diferite.
 • Localitatea desfasurarii va fi Satu Mare, jud. Satu Mare. Spațiile vor fi identificate de ofertant; locația va fi situată intr-o zonă centrală sau semicentrală, care să beneficieze de acces la transportul public pentru a fi accesibilă cursanților.
 • Programul orar se va stabili de către prestator împreună cu beneficiarul, tinand cont de exigentele participantilor şi experienţa lectorului.
 • Cursurile de formare profesională se desfășoară în limba romană.

Asigurarea de servicii de catering in timpul evenimentului, astfel :

Se va asigura toata logistica necesara pauzei de cafea.

 • 1 pauza cafea /zi; pauza de cafea va include: cafea (o cafea de persoana/pauza, mm. 250 ml), ceai (mm. 300 ml), zahar/indulcitor,lapte, apa plata / minerala (0,5 l/persoana); fursecuri\sărăţele\pateuri\covrigei.

Furnizorul extern de servicii trebuie să asigurare desfăşurarea cursurilor astfel :

 • Amenajare locaţie (inclusiv asigurarea echipamentului technic necesar dacă se impune);
 • Prezenţa cursanţilor/liste de prezenţă
 • Distribuirea suportului de curs in format electronic beneficiarului, pentru fiecare din cele 6 cursuri
 • Coordonarea desfasurarii cursurilor
 • Realizare fotografii la curs
 • Realizare raport pentru fiecare curs finalizat
 • Relatia cu AJPIS
 • Eliberarea de certificate de absolvire

Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experţilor, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicaţii, cheltuieli administrative şi indirecte etc.; cheltuieli cu facilităţile suport puse la dispoziţia beneficiarului in scopul realizării activităţilor propuse vor fi incluse de către ofertant in pretul ofertat.

Niciun echipament nu va fi achiziţionat în numele beneficiarului ca parte a acestui contract sau transferat acestuia la sfârşitul acestui contract. Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract (laptopuri, PC-un, software, imprimantă, copiator, telefoane mobile,materiale didactice, suport de curs, proiector multimedia, flipchart, etc.)

Toate costurile legate de participarea resurselor umane la cursurile organizate (deplasare, cazare, diurna, onorarii etc) revin prestatorului, asa cum reiese din oferta financiara prezentata.

Lectorii vor fi propusi astfel incat sa detina experienta relevanta dovedita prin participarea în cel putin un proiect/contract la nivelul căruia a desfăşurat activități similare celor pentru care este propus.

Prestatorul de servicii va prezenta în oferta sa, minim 2 propuneri de desfăşurare a programului de formare  situate în județul Satu Mare, localitatea Satu Mare.

Prețul serviciilor include toate costurile asociate serviciului ofertantului, inclusiv:

 • asigurarea salilor/ locurilor de intalnire pentru fiecare seminar
 • lectorii pentru fiecare curs autorizat
 • catering, apa,suc, cafea,ceai, fursecuri,sărăţele,pateuri,covrigei
 • pregătirea sesiunilor de curs si echipamentul necesar
 • materialele tipărite și electronice aferente tematicilor sustinute.
 • Certificatele de absolvire eliberate
 1. Receptia serviciilor

Plata facturilor se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție a serviciilor, după fiecare curs finalizat, respectându-se prețurile din contract.

Ofertantul are obligatia să întocmească pentru fiecare curs finalizat, un raport de activitate care va fi predat beneficiarului.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea

raportului preț/calitate al serviciului. Prețul se exprimă in lei, fara TVA.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate si o dovada a experienței anterioare în organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor..

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Conditii de participare

Pentru a participa la prezenta achiziție ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Certificat de inregistrare fiscală
 2. Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese
 3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent – in
 1. a) certificat de grefă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa

competentă, nu mai vechi de 30 de zile la data deschiderii ofertei, in original sau copie conformată

cu originalul, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se

află in procedură de dizolvare sau lichidare

 1. b) documentele (Statut, act constitutiv, altele) din care să rezulte că obiectul de activitate al

ofertantului include activitățile ce fac obiectul achiziției.

 1. Certificat CNFPA/ANC sau echivalent in copie “Conform cu originalul”, semnate și stampilate de către reprezentantul legal.
 2. Lista formatorilor (cel puţin 6) care vor participa la desfăşurarea programului de formare. Pentru formatori se vor anexa: CV-ul semnat şi datat, in care să își detalieze experienţa in specialitatea corespunzătoare programului de formare, copii ale diplomelor și certificatelor de calificare/perfecționare/specializare in domeniul cursului și pentru demonstrarea pregătirii specifice formării in domeniul cursului la care este propus ca lector, cat și copii ale documentelor care susțin studiile și certificările menționate in CV.
 3. Declaratia privind Lista principalelor contracte de servicii prestate în ultimii 3 ani

Valoarea estimată a contractului

Valoarea estimată a achiziţiei este de ( 42.000 euro ) 207.530,4 lei, formarea profesionala a adultilor este scutita de TVA.

Curs valutar 1 Euro = 4,9412 lei, conform cursului BNR  din 12.04.2022, data redactării Procurement plan.

Durata contractului

Durata contractului: perioada de prestari servicii va incepe cu data semnarii contractului de achiziţie de ambele părți pană la prestarea serviciilor si plata lor, dar nu mai tarziu 15.11.2022.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 15.06.2022, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 15.06.2022 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică, Propunerea financiară, alte documente cf. conditii de participare anterior precizate. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe e-mail cameradecomert.satumare@yahoo.com cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de Camera de Comert si Industrie Satu Mare, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

Formularul de ofertă Oferta financiara si propunere tehnica cursuri

Declaratie evitare conflict de interese Declaratie conflict de interese

 

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.