INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 212/27.07.2020

privind Furnizarea de Echipamente IT în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” - „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” - „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, echipementele IT descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare a achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finantare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicata

Echipamentele IT pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Furnizare Echipamente IT.

 1. Obiectul contractului:Furnizare Echipamente IT, Codul de clasificare CPV:

30213100-6 Computere portabile - 3 buc Laptop I5, SSD 250 Gb memory, Ultralight (maxim 1,4 kg) 6-8 Gb Ram
30232110-8 Multifunctional laser color Printer/scanner A4, A3 – 1 buc
38652120-7 Videoproiectoare LED - 3 buc
38653400-1 Ecrane pentru proiecţii ( tabla interactive/smartboard), 75 inch - 1 buc
30191200-6 Retroproiector ( Optical Document Projector) - 1 buc
32250000-0 Achiziţie telefoane mobile ( Smartphone ) – 2 buc
30213300-8 Desktop Computers - 14 buc
32323100-4 LCD Monitors, Led, 27 inch – 14 buc

 1. Graficul de livrare al echipamantelor

In cursul lunii august 2020 dupa finalizarea procedurii de selectie a castigatorului si semnarea contractului de furnizare echipamente IT, vor fi livrate in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului urmatoarele echipamante :

- 3 buc Laptop ( licenta sistem operare OEM )
- 2 buc Smartphone 4G, Dual SIM, 128GB
- 1 buc Multifunctinala Laser Color ( Printer/scanner A3/A4)

Restul echipamentelor dupa cum urmeaza :

- Videoproiectoare LED - 3 buc
- Ecrane pentru proiecţii ( tabla interactive/smartboard), 75 inch - 1 buc
- Retroproiector ( Optical Document Projector) - 1 buc
- Desktop Computers - 14 buc ( licenta sistem operare OEM )
- LCD Monitors, Led, 27 inch – 14 buc,

vor fi livrate după finalizarea lucrarilor de renovare a sălii nr. 301 de la etajul III al achizitorului, pentru a nu fi depozitate in conditii improprii si pentru a putea fi puse in funcțiune. Estimativ perioada de livrare va fi Octombrie 2020 – Martie 2021.

 1. Precizari livrare echipamente

Ofertantul va livra produsele conform specificatiilor din oferta, la configuratiile si parametrii tehnici cuprinsi in oferta tehnica si fara modificarea prețului maximal/echipamente conform ofertei financiare. În cazul unor modificari semnificative a pieței echipamentelor IT/problem de livrare/modificari de pret seminificative, va informa în scris achizitorul despre situatie si se va cauta solutia optima pentru realizarea achizitiei.

 1. Receptia echipamentelor IT

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al echipamentelor IT, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei
- oferta depusă trebuie să cuprindă toate echipamentele IT solicitate de către achizitor.
- oferta va conține:
- propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a echipamentelor IT ofertate.
- propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării echipamentelor IT si va fi exprimat în lei, fără TVA.
Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 03.08.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 03.08.2020, orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:
Anexa 1 - Formularul de ofertă
Anexa 2 - Declaratie evitare conflict de interese
Anexa 3 - Contract de furnizare echipamente IT
Anexa 4 - Proces verbal de recepție echipamente IT
Anexa 5 – Terms of reference
Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370
Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa
Întocmit, Daniela Culic
Vizat juridic
Bucurestean Alin  

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 159/09.06.2020

privind achiziția de Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” - „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” - „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile de consultanță descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor.

 1. Obiectul contractului : Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor, cod CPV 72224000-1
 2. Descrierea serviciilor - cod CPV 72224000-1 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor:
Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste servicii sunt:
 1. a) servicii de consultanță privind implementarea proiectului,
 2. b) managementul proiectului,
 3. c) întocmirea rapoartelor solicitate de Autoritatea de Management a Programului INTERREG V-A România-Ungaria, în conformitate cu Manualul de Implementare a Proiectului „Project Implementation Manual”.
Conform perioadei de implementare a proiectului ROHU370, termenele de depunere a rapoartelor de partener vor fi următoarele: - 15.10.2020 pentru perioada 2 “01.06.2020 – 30.09.2020”; - 15.02.2021 pentru perioada 3 “01.10.2020 – 31.01.2021”; - 15.06.2021 pentru perioada 4 “01.02.2021 – 31.05.2021”; - 15.10.2021 pentru perioada 5 “01.06.2021 – 30.09.2021”; - 15.03.2022 pentru perioada 6 “01.10.2021 – 31.01.2022”.

Terms of reference for external management services” privind serviciile de management de proiect extern este atasat in “Anexa 5”, iar prezentarea succinta a proiectului in “Anexa 6”.

 1. Graficul de livrare al serviciilor

Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelorvor fi livrate pe intreaga durata de implementare a proiectului ROHU370, pana la finalizarea proiectului la 31.01.2022.

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei
- oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor. - oferta va conține: - propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate. - propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA. Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 18.06.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 18.06.2020 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici. Anexe: Anexa 1 - Formularul de ofertă Anexa 2 - Declaratie evitare conflict de interese Anexa 3 - Contract de prestari servicii Anexa 4 - Proces verbal de recepție servicii Anexa 5 – Terms of reference Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370   Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.   Întocmit, Daniela Culic  

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 283/24.09.2020

privind achiziția de Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice, în cadrul proiectului cu titlul Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” - „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” - „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, respectiv Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 
 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 
 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 
 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice.

 1. Obiectul contractului: Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice
Coduri CPV 779311200-9 Servicii de realizare de studii

72320000-4 Servicii de baze de date

 1. Descrierea serviciilor - Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice :
 • CONCEPEREA DOCUMENTULUI ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ (ACTIVITATEA A.T1.1; LIVRABIL D.T1.1.1)

Strategia de dezvoltare integrată, bazată pe rezultatele anchetei și analizei pieței forței de muncă, detaliază obiectivele și prioritățile pentru crearea unei piețe comune a forței de muncă. Planurile de acțiune specifice județului identifică activitățile necesare și grupurile țintă aferente necesare pentru promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă, consolidarea rețelelor de cooperare instituțională și ocuparea forței de muncă și creșterea atractivității formării profesionale.

Pentru completarea acestei strategii elaborate de partenerul maghiar, partenerul român prin prezenta achiziţie de servicii trebuie sa îndeplinească următoarele:

 • Colectarea datelor românești pentru dezvoltarea strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune, în consultare cu expertul extern al partenerului principal.
 • Descrierea detaliată a activităților planului de acțiune, e planificat de partenerii români în limba engleză într - o structură agreată cu expertul extern al partenerului principal.
 • Traducerea în limba română a rezumatului de cel puțin 10 pagini în limba engleză a Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune pentru teritoriul Satu Mare.
 
 • REALIZAREA UNEI ANCHETE ȘI ANALIZE DE PIAȚĂ A MUNCII (ACTIVITATEA A.T2.1; LIVRABILUL T2.1.1)

Pentru a implementa cu succes proiectul, este esențial să se obțină o imagine cuprinzătoare a situației pieței muncii din regiune. Proiectul va ajuta la explorarea situației pieței muncii printr-un sondaj și o analiză cuprinzătoare a pieței muncii. Rezultatele studiului și analizei pieței forței de muncă vor contribui la dezvoltarea strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune.

Partenerul român desfășoară un sondaj și o analiză online a pieței forței de muncă în județul Satu Mare. Obligațiile furnizorului extern de servicii selectat sunt următoarele:

 1. Realizarea unui sondaj online (prin chestionare) privind ocuparea forței de muncă:
 • Traducerea din maghiară în română a unui chestionar format din 48 de întrebări, creat de expertul independent al partenerului principal, Anexa 1 la prezenta.
 • Organizarea unui sondaj de chestionare online în județul Satu Mare (România) (sunt necesari cel puțin 100 de respondenți).
 • Prelucrarea răspunsurilor participanților români la sondaj, într-un document Excel (creat de expertul independent al partenerului principal) în limba engleză.

 1. Analiza rezultatelor sondajului online în cel puțin 20 de pagini.
Sondajul și analiza online a pieței forței de muncă ar trebui repetate înainte de închiderea proiectului, 31.01.2022.
 • ALTE ANALIZE ȘI STRATEGII PE PIAȚA MUNCII (LIVRABIL D.T1.1.2)

În afară de dezvoltarea strategiei integrate și a planurilor de acțiune, este important pentru implementarea cu succes a programului, să se producă alte documente profesionale care să servească în mod eficient implementării proiectului. În timpul implementării proiectului, vor fi dezvoltate următoarele analize și strategii: Manual de bune practici; Strategia locală de dezvoltare a produselor și serviciilor; Strategia transfrontalieră de stimulare a investițiilor.

Documentele sunt pregătite cu implicarea unor experți externi, cu coordonarea partenerului principal. Deși costurile pregătirii acestor documente sunt contabilizate pentru partenerul principal, toți partenerii sunt implicați activ în pregătirea lor (furnizarea datelor și informațiilor necesare, revizuirea proiectelor și documentelor finale).

Partenerii români vor contribui la elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune.

În acest scop, obligațiile furnizorului extern de servicii selectat sunt următoarele:
 1. Furnizarea datelor românești necesare dezvoltării altor studii și strategii în consultare cu expertul extern al partenerului principal.
 2. Traducerea prezentării pentru Strategia de stimulare a investițiilor transfrontaliere, care poate fi utilizată în negocierile investitorilor (minimum 20 de diapozitive/slides) din engleză în română.
 3. Realizarea unui chestionar privind consumul de produse locale (sunt solicitați cel puțin 100 de respondenți) din judeţul Satu Mare, principalii actori de pe piaţa muncii (reprezentanți ai companiilor, meșteșugari, instituții de formare,etc.)
 4. Analiza rezultatelor sondajului online privind consumul de produse locale în cel puțin 10 pagini în limba engleză.
 

LISTA STATISTICILOR NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE INTEGRATE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE (D.T1.1.1)

Următoarea listă detaliază datele statistice de care este nevoie pentru a scrie Strategia de dezvoltare integrată și pentru a încărca date statistice în baza de date IT și site-ul web.

La descărcarea statisticilor, trebuie luate în considerare următoarele:
 • datele naționale și județene ale tuturor statisticilor ar trebui interogate din baza de date statistică relevantă;
 • interogările privind seriile temporale ar trebui efectuate din 2011 până la cele mai recente date;
 • este necesară descărcarea datele din 2002 (anul ultimului recensământ în România , înainte de recensământul din 2011).
 • datele sunt marcate în tabel (în text), care sunt disponibile numai ca date naționale sau regionale în România;
 • datele disponibile la nivel municipal sunt marcate (cu x) în coloana de decontare;
 • din datele de decontare, este necesar să descărcați datele evidențiate cu roșu pentru toate așezările din județ;
 • aceste date vor fi utilizate în secțiunea de vizualizare a datelor statistice a bazei de date IT și a paginii web.
 • în cazul datelor lunare privind șomajul municipal, este necesară descărcarea tuturor datelelor lunare din 2015, până în prezent.
 
DATE SPAȚIALE DE SERIE LUNGĂ:
  Demografie An Județul Decontare
1.1. Populația rezidentă (+ cota și modificarile) 2001, începând din 2011 X X
1.2. Populația după sex (+ cota) 2001, începând din 2011 X X
1.3. Populația după vârstă 2001, începând din 2011 X X
1.4. Indice de îmbătrânire 2001, începând din 2011 X X
1.5. Speranța de viață 2001, începând din 2011 X -
1.6. Creșterea sau scăderea naturală a populației 2001, începând din 2011 X X
1.7. Rata de creștere sau scădere naturală a populației 2001, începând din 2011 X X
1.8. Raportul de dependență (bătrânețe, copil) 2001, începând din 2011 X X
1.9. Migrația internă între regiuni 2001, începând din 2011 X X
1.10. Rata migrației nete (la 1000 de locuitori) 2001, începând din 2011 X X
1.11. Migrația străină între Ungaria și România (HU - cetățeni români) 2001, începând din 2011 X -
         
  Forța de muncă, venituri
2.1. Angajați (cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) 2001, începând din 2011 X 2011
2.2. Rata de angajare 2001, începând din 2011 X 2011
2.3. Populația economic activă (15-64 ani) 2001, începând din 2011 X 2011
2.4. Rata de activitate 2001, începând din 2011 X 2011
2.5. Șomeri (15-64 ani) 2001, începând din 2011 X 2011
2.6. Rată de șomaj 2001, începând din 2011 X 2011
2.7. Persoane angajate la 1000 de locuitori 2001, începând din 2011 X 2011
2.8. Persoane angajate pe sector (agricultură; industrie; servicii; +%) 2001, începând din 2011 date regionale / de țară
2.9. Câștiguri salariale brute nominale medii 2001, începând din 2011 X -
2.10. Câștigul salarial mediu nominal lunar mediu 2001, începând din 2011 X -
2.11. Numărul contribuabililor la o mie de locuitori 2001, începând din 2011 X X
2.12. Venituri care formează o bază de impozit pe venitul personal pe contribuabil (mii Lei ) 2001, începând din 2011 X X
2.13. Rata sărăciei 2001, începând din 2011 X -
2.14. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați 2001, începând din 2011 X X
2.15. Numărul de solicitanți de locuri de muncă (debutanţi)înregistrați 2001, începând din 2011 X X
2.16. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați pe parcursul unui an 2001, începând din 2011 X X
2.17. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați al căror cel mai înalt nivel de calificare este vocațional, vocațional de nivel superior sau nivel de școală secundară generală 2001, începând din 2011 X X
2.18. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați al căror cel mai înalt nivel de calificare este nivelul universitar 2001, începând din 2011 X X
2.1 9 . Numărul de angajați publici 2013-2019 X X
2. 20 . Numărul mediu anual de angajați după aria geografică a unității locale 2001, începând din 2011 X -
2.2 1 . Migratori recenți din UE-28 în vârstă de muncă (20-64), după naționalitate (coloane) și țara de reședință (rânduri), 2016 ultimele date statistice date de țară
         
  Educaţie
3.1. Numărul de elevi din învățământul primar (după locația școlilor) - instituții de învățământ primar și secundar ( după tipul de școală , de exemplu, liceu, școală profesională etc. 2001, începând din 2011 X X
3.2. Studenți cu normă întreagă la o mie de locuitori (după tipul de școli secundare) 2001, începând din 2011 X X
3.3. Studenți cu normă întreagă de formare universitară terțiară (BA / BSc) și postuniversitară (MA / MSc) după locul de reședință permanent 2001, începând din 2011 X -
3. 4 . Studenți cu normă întreagă de formare universitară terțiară (BA / BSc) și postuniversitară (MA / MSc) în funcție de locul unităților de activitate 2001, începând din 2011 X X
3. 5 . Studii universitare de licență și absolvenți de învățământ superior la o mie de locuitori 2001, începând din 2011 X X
3. 6 . Populația după nivelul de studii * 2001, începând din 2011 X 2011
3. 7 . Niveluri de studii (25-64) - niveluri ISCED 2001, începând din 2011 date regionale
         
  Conturi naționale
4.1. PIB 2001, începând din 2011 X -
4.2. PIB-ul pe cap de locuitor 2001, începând din 2011 X -
4.3. PIB pe cap de locuitor ca procent din media națională 2001, începând din 2011 X -
4. 4 . PIB pe cap de locuitor ca procent din media UE-27 (pe baza SPP) 2001, începând din 2011 X -
4. 5 . Distribuția valorii adăugate brute pe industrii 2001, începând din 2011 X -
4. 6 . Întreprinderi cu investiții străine directe 2001, începând din 2011 X -
4. 7 . Angajați din activitatea de cercetare și dezvoltare ( 2001, începând din 2011 X -
4. 8 . Cheltuieli totale de cercetare și dezvoltare 2001, începând din 2011 X -
         
  Statistica întreprinderii
5.1. Numărul de întreprinderi active 2001, începând din 2011 X X
5.2. Numărul de întreprinderi active la 1000 de locuitori 2001, începând din 2011 X X
5.3. Numărul și rata întreprinderilor active pe industrii 2001, începând din 2011 X X
5. 4 . Întreprinderi active după clasele de mărime ale numărului de angajați 2001, începând din 2011 X X
         
DATE LUNARE PRIVIND ȘOMAJUL MUNICIPAL :
6.1. Numărul de solicitanți de locuri de muncă lunar ( din ianuarie 201 9 în continuare ) X X
6.2. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați pe parcursul unui an lunar (din ianuarie 201 9 în continuare) X X
6.3. Populația în vârstă de muncă (număr de bărbați cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani și femei cu vârste între 15 și 64 de ani) lunar (din ianuarie 201 9 în continuare) X X
* Proporția celor cu vârsta de 18 ani și peste cu diplomă de liceu ca procent din grupa de vârstă corespunzătoare ; Proporția celor în vârstă de 25 de ani și peste cu o diplomă de facultate sau universitate ca procent din grupa de vârstă corespunzătoare

TERMS OF REFERENCE for external services In connection with the development of the INTEGRATED DEVELOPMENT STRATEGY AND ACTION PLANS, the labor market survey and analysis and Other labour market analyses and strategies, este anexat prezentei.

 1. Graficul de livrare al serviciilor
Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice, vor fi livrate pe intreaga durata de implementare a proiectului ROHU370, pana la finalizarea proiectului la 31.01.2022, respectând următoarele termene : TERMENELE LIMITĂ:
Sarcini Termen limita
1. Colectarea datelor statistice românești pentru dezvoltarea Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune . 12.10.2020
2. Descriere detaliată a activităților planului de acțiune planificat de partenerii români 15.11.2020
3. Traducerea în limba română a rezumatului de cel puțin 10 pagini în limba engleză a Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune pentru teritoriul Satu Mare 15.12.2020
4. Organizarea unui studiu de piață a muncii (prin chestionar) despre ocuparea forței de muncă 20.10.2020
5. Analiza rezultatelor sondajului online 30.10.2020
6. Furnizarea datelor românești necesare dezvoltării altor studii și strategii 30.10.2020
7. Realizarea unui chestionar privind consumul de produse locale din partea românească 30.10.2020
8. Analiza rezultatelor sondajului online privind consumul de produse locale în cel puțin 10 pagini în limba engleză 10.11.2020
9. Traducerea prezentării pentru Strategia de stimulare a investițiilor transfrontaliere 10.12.2021
10. Servicii de traducere. 28.02.2021
 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 
 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta trebuie să includă denumirea sarcinilor de îndeplinit, prețul ofertei și perioada de valabilitate a ofertei.

 
 1. Modul de prezentare al ofertei
- oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.
- oferta va conține:
- propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

Ofertantul va ataşa o dovadă a experienţei anterioare care poate fi una din următoarele :

- o strategie de piață a muncii
- un plan de acțiune pe piața muncii
- un chestionar privind piața muncii
- un sondaj și / sau o investiție pe piața muncii
- strategie de referință și / sau strategie de dezvoltare economică. Cel mai mic preț cu același conținut va fi acceptat în timpul evaluării ofertelor.
- propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.
Ofertantul va specifica daca este sau nu este plătitor de TVA.
 

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 01.10.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 01.10.2020, orele 16:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică si financiară + anexe. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 
 1. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici. Anexe:
Anexa 1 - Formularul de ofertă
Anexa 2 - Declaratie evitare conflict de interese
Anexa 3 – Chestionare online 48 intrebari
Anexa 5 – Terms of reference
Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370
 

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

Intocmit,
Bucurestean Alin
consilier juridic

 

Aprobat
Director General
Daniela Culic
 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 546/19.11.2021

privind achiziția de Organizarea a doua Forumuri commune ale pietei muncii ,  în cadrul proiectului cu titlul

Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county ” ,  acronim ENCOCH, având ID  proiect ROHU370, finanțat din Programul Interreg V-A Romania – Ungaria

 

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect.Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 

 1. Procedura aplicată

Serviciile/produsele pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de furnizare de Organizarea a doua Forumuri comune ale pietei muncii

Partnership for a better future

 1. Obiectul contractului este :

Organizarea a doua Forumuri commune ale pietei muncii  pentru desfășurarea activitatilor din proiect.

 1. Obiectul contractului

 CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii ;

 CPV 79952000-2Furnizarea de servicii de organizare evenimente ;

 CPV 55520000-1 Furnizarea de servicii catering

 1. Descrierea serviciilor:

În timpul implementării proiectului, PP2 va organiza un numar de 2 forumuri  transfrontaliere al pieței muncii pentru 50 de persoane/ forum  in judetul Satu Mare.

Sarcini care trebuie îndeplinite de un furnizor extern de servicii:

Organizarea si coordonare celor 2 forumuri si asigurarea acestora din punct de vedere al locatiei , logisticii si catering aferent eveniment, etc.

Asigurarea catering in timpul evenimentului,astfel :

Se va asigura toata logistica necesara servirii mesei.

 • 1 pauza cafea /zi; pauza de cafea va include: cafea (o cafea de persoana/pauza, mm. 250 ml), ceai (mm. 300 ml), zahar/indulcitor,lapte, apa plata si minerala (0,5 1/persoana);
 • Bufet suedez cu produse calde si reci, diversificate inclusiv vegetariene și desert, inclusiv bauturi apa plata si minerală
 • Produsele oferite trebuie să fie proaspete și suficiente pentru numărul estimat de participanți la eveniment.
 • Debarasarea, strangerea si eliminarea deseurilor rezultate in urmaservicii asigurate

Furnizorul extern de servicii trebuie să coordoneze în prealabil locațiile implicate în organizarea forumurilor cu partenerii de proiect.

Asigurare locatie evenimente, astfel :

 • Amenajare locaţie (inclusiv asigurarea echipamentului tethnic necesar dacă se impune);
 • Primirea si inregistrarea participantilor
 • Tipărire și distribuire materiale specifice evenimentelor;

Partnership for a better future

 • Distribuire materiale de promovare funizate de beneficiar
 • Coordonarea desfasurarii evenimentului
 • Asigurare masa pranz participanti
 • Realizare fotografii eveniment
 • Realizare raport eveniment

Efectuarea sarcinilor administrative ale programului astfel :

 • Redactează agenda evenimentului
 • Expediere invitaţii către potenţialii participanţi;
 • Amenajare locaţie (inclusiv asigurarea echipamentului tethnic necesar dacă se impune);
 • Asigură mediatizarea evenimentului ( presă scrisă sau online)
 • Primirea si inregistrarea participantilor

 

 • Editare si tiparire liste de participanti
 • Tipărire și distribuire materiale specifice evenimentelor;
 • Distribuire materiale de promovare funizate de beneficiar
 • Coordonarea desfasurarii evenimentului
 • Moderarea desfășurării evenimentului
 • Asigurare masa pranz participanti
 • Realizare fotografii eveniment
 • Realizare raport eveniment, inclusiv monitorizarea aparițiilor media
 1. Graficul de livrare al serviciilor

Organizarea a doua Forumuri commune ale pietei muncii se va realiza în două etape, stabilite in functie de starea de alerta si masurile pandemice aplicate la nivelul judetului Satu Mare.

 1. Receptia serviciilor

Recepția serviciilor se va face parțial pe fiecare etapă, iar plata facturii prestatorului se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție parțială a serviciilor, respectându-se prețurile din contract și cerinșele de organizare.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Partnership for a better future

 

 1. Cerinţe de calificare

Îndeplinireacerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.

Cerințe:
Ofertantultrebuiesădovedească o formă de înregistrarefiscalaîncondițiilelegii din țara de rezidență, săreiasăcăeste legal constituit, cănu se aflăînniciunadintresituațiile de anulare a constituiriiprecumșifaptulcă are capacitateaprofesională de a realizaactivitățile care facobiectulcontractului.
Documentelejustificative care probeazăîndeplinireacerințeisunt:
-certificatulconstatator/rezoluţie (încazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
-licență/atestate/autorizații, dacăestecazul;
-declaraţie – evitareaconflictului de interese
Documentelejustificative care probeazăîndeplinireacerințelor de calificarevor fi valabile la data prezentării.

 

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul va specifica daca este sau nu este plătitor de TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 27.11.2021, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 27.11.2021, orele 16:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică si financiară+ anexe. Perioada minimă pe

Partnership for a better future

parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese

Anexa 3 – Model Contract de prestari servicii

 

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.