radubig

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 310/08.10.2020

 

privindachiziția de Servicii de traducere,în cadrul proiectului cu titlulEnhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, respectiv Servicii de Traducere. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii de traducere.

 1. Obiectul contractului: Servicii de traducere.

 

cod CPV- 79530000-8 Servicii de traducere

 

 1. Descrierea serviciilor – Servicii de traducere :

-traducerea tuturor documentelor livrate la nivelul proiectului, studii, analize, inclusivt raducerea materialelor pentru variant bilingvă a siteuluihttps://rohu370.eu/si  Asistenta lingvtica dupa caz.

 1. Graficul de livrare al serviciilor

 Servicii de traducere  si vor fi livrate pe intreaga durata a proiectului.

 1. Bugetul alocat contractului

Bugetul alocat în proiect pentru serviciile care fac obiectul prezentei proceduri este de :

8000 euro + TVA, la cursul euro de 4.8573 al BNR din 10.09.2020, data Procurement Plan nr. 266/1.

Prețurile ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al produselor/serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 1. ALte informatii 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cerinte de clarificare

Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.

Cerințe:

 • Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:

–          certificatul constatator emis de ONRC;

 

–          licență/atestate/autorizații, dacă este cazul

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

 1. Criteriul de atribuire

criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 1. Modul de prezentare al ofertei

–          oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele/serviciile solicitate de către achizitor.

–          oferta va conține:

–          documentele de calificare solicitate la pct. 11;

–          propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor/serviciilor ofertate.

–          propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care  va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Depunerea ofertei:  Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 20.10.2020. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de20.10.2020, până la  orele 10:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.  Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Cuprins, Documentele de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile;

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

 

 Anexe

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interes

Anexa 3 – Contract de prestari servicii

Anexa 4  – Proces verbal de recepție servicii

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul  le poate completa .

 

 

Întocmit,

Daniela Culic

iunie 8, 2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 310/08.10.2020

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 310/08.10.2020   privindachiziția de Servicii de traducere,în cadrul proiectului cu titlul„Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu […]
iunie 8, 2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 283/24.09.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 283/24.09.2020 privind achiziția de Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice, în cadrul proiectului cu […]
iunie 8, 2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 212/27.07.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 212/27.07.2020 privind Furnizarea de Echipamente IT în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu […]
iunie 8, 2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 159/09.06.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 159/09.06.2020 privind achiziția de Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operation between chambers […]