INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 90/25.03.2020

privind achiziția de Materiale informative și de promovare, în cadrul proiectului cu titlul „Enhancing co-operationbetween chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria
1. Introducere
Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.
2. Datele de identificare ale achizitorului
CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.
3. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.
4. Procedura aplicată
Materiale informative și de promovare pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achizitie Materiale informative și de promovare.
5. Obiectul contractului: CPV 39294100-0 – Produse informative şi de promovare
6. Descrierea achizitiei de Materiale informative și de promovare :
– roll up – 1 buc ; stickuri personalizate-200 bucăţi ; mape personalizate -400 bucăţi ; panou temporar 1,5 metri X 3 metri – 1 buc ; etichete autocolante personalizate dimensiune 50 x 100 mm – 200 bucăţi ; flyere personalizate pentru grupul ţintă – 500 bucăţi ; sacose ecologice din pânză personalizate – 600 bucăţi; pixuri personalizate -500 bucăţi ; -10 postere ; panou permanent – 1 bucată, dimensiuni 841 mm X 594 mm .
7. Graficul de livrare al materialelor
Achizitia de Materiale informative și de promovare se va realiza în două etape :

Etapa I – recepția parțială de la semnarea contractului până la 31 05 2021 şi cuprinde următoarele materiale promotionale :
– roll up – 1 buc ; stickuri personalizate-200 bucăţi ; mape personalizate -400 bucăţi ; panou temporar 1,5 metri X 3 metri – 1 buc.

Etapa II – recepția finală va avea loc în perioada 01.06.2021 – 31.12.2021 si cuprinde următoarele materialele promotionale :
-etichete autocolante personalizate dimensiune 50 x 100 mm – 200 bucăţi, flyere personalizate pentru grupul ţintă – 500 bucăţi ; sacose ecologice din pânză personalizate – 600 bucăţi ; pixuri personalizate -500bucăţi; 10 postere ; panou permanent – 1 bucată, dimensiuni 841 mm X 594 mm .

8. Receptia materialelor
Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 15 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al materialelor, respectându-se prețurile din contract.
9. Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
10. Modul de prezentare al ofertei
– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.
– oferta va conține:
– propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a materialelor ofertate.
– propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării materialelor si va fi exprimat în lei, fără TVA.
Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 07.04.2021, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 07.04.2021 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.
Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.
11. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.
Anexe: Anexa 1 – Formularul de ofertă Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese
Anexa 3 – Contract de achiziție Materiale informative și de promovare Anexa 4 – Proces verbal de recepție Materiale informative și de promovare.
Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.
Întocmit,
Daniela Culic

parteneriat