Invitatie participare Servicii de organizare conferinta de presa

Invitatie de participare privind achiziția de Serviciile de publicitate
iunie 8, 2021
INVITAȚIE DE PARTICIPARE Servicii de Organizare a 12 evenimente transfrontaliere pe piața muncii
noiembrie 10, 2021

Invitatie participare Servicii de organizare conferinta de presa

                                                                                     INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 338/25.08.2021

 

privind achiziția de Servicii de organizare conferințe de presă,  în cadrul proiectului cu titlul  Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, respectiv Servicii de organizare conferințe de presă. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii de organizare conferințe de presă.

 1. Obiectul contractului: Servicii de organizare conferințe de presă

Coduri CPV

79952000-2 Servicii pentru evenimente

 39294100-0 Produse informative si de promovare

 1. Descrierea Serviciilor de organizare conferințe de presă:

Organizarea evenimentului în cadrul proiectului ROHU 370, prin Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare ( CCIASM) , este necesară pentru popularizarea proiectului cu finanţare UE şi a Guvernului României, pentru informarea celor interesaţi de activităţile proiectului şi de promovarea relaţiilor transfrontaliere cu judeţul vecin din Ungaria în domeniile promovării economice în general şi a mobilităţii forţei de muncă în special. De asemenea, organizarea evenimentului este necesară  pentru prezentarea activităţilor proiectului cu impactul acestuia în promovarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor în vederea integrării acestora în muncă.

În acest sens, conform proiectului sunt necesare următoarele activități :

Conferință de presă 1 din 29.09.2021

 1. Anunț presă, realizare comunicat de presă în 2 limbi (română, maghiară);
 2. Realizare prezentare pe suport electronic;
 3. Listă prezență participanți
 4. Pregătire dosar participanți (comunicat de presă, prezentare printată);
 5. Catering si Coffe Break pentru 15 persoane – platouri, cafea, racoritoare, alune, sticksuri.
 6. Moderare conferință de presă;
 7. Fotografii pentru prezentarea în format electronic;
 8. Foto-video și spot pentru pagina WEB.

Conferință de presă 2 organizată în intervalul  01-29.07.2022

 1. Anunț presă, realizare comunicat de presă în 2 limbi (română, maghiară);
 2. Realizare prezentare pe suport electronic;
 3. Listă prezență participanți
 4. Pregătire dosar participanți (comunicat de presă, prezentare printată);
 5. Catering si Coffe Break pentru 30 persoane – platouri, cafea, racoritoare, alune, sticksuri.
 6. Moderare conferință de presă;
 7. Fotografii pentru prezentarea în format electronic;
 8. Foto-video și spot pentru pagina WEB.

Achiziția cuprinde și tehnoredactarea materialelor puse la dispoziţie de CCIASM ţinând seama şi de Manualul de vizibilitate al proiectului, astfel CCIASM va pune la dispoziţia prestatorului toate datele referitoare la materialele solicitate,inclusiv imagini, texte şi alte materiale în format digital.
Realizarea acestora se va demara numai după avizul bun de tipar de către CCIASM.

 1. Graficul de livrare al serviciilor

 Serviciilor de organizare conferințe de presă se va realiza în două etape :

Etapa I –  Conferință de presă organizată la data de 29.09.2021.

Etapa II – Conferință de presă  finală, organizată în intervalul  01-29.07.2022, conform datei comunicate de achizitor după consultarea partenerilor din proiect și comunicat prestatorului de servicii cu cel puțin 7 zile înaintea datei evenimentului.

 

 1. Receptia serviciilor

Recepția serviciilor se va face parțial pe fiecare etapă, iar plata facturii prestatorului se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție parțială a serviciilor, respectându-se prețurile din contract și cerinșele de organizare.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Cerinţe de calificare

Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative sunt obligatorii în vederea calificării ofertantului.
Cerințe:
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare fiscala în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:
-certificatul constatator/rezoluţie (în cazul PFA sau I.I.) emis de ONRC;
-licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;
-declaraţie – evitarea conflictului de interese
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul va specifica daca este sau nu este plătitor de TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 06.09.2021, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 06.09.2021, orele 16:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică si financiară + anexe. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese

Anexa 3 – Model Contract de prestari servicii

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

Intocmit,

Bucurestean Alin

consilier juridic

 

Aprobat

Director General

Daniela Culic

parteneriat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *