Invitatie de participare privind achiziția de Serviciile de publicitate

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 310/08.10.2020
iunie 8, 2021
Invitatie participare Servicii de organizare conferinta de presa
august 25, 2021

Invitatie de participare privind achiziția de Serviciile de publicitate

                                                                                          INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 149/08.06.2021

privind achiziția de Serviciile de publicitate,   în cadrul proiectului cu titlul  Enhancing co-operationbetween chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile de publicitate pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de achizitie Servicii de difuzare materiale publicitare si de informare.

 1. Obiectul contractului: 79341000-6 – Servicii de publicitate
 2. Descrierea achizitiei de Servicii de difuzare materiale publicitare si de informare :

Se vor achiziționa  Servicii de difuzare materiale publicitare si de informare, care vor consta din 4 apariții în ziar local în formă tipărită în limba română. Materialele care vor fi publicate sunt livrate de achizitor catre prestator după obținerea de către achizitor al avizului de vizibilitate de la BRECO ORADEA. Materialele publicitare vor consta în comunicate de presă care vor conține informații esențiale pentru buna desfășurare a proiectului mai sus amintit, respective anunțuri de achiziții servicii/lucrări/bunuri, sau comunicate de presă despre stadiul proiectului, conferințe si evenimente organizate în cadrul proiectului.

 1. Graficul de livrare al materialelor

Achizitia de Serviciile de publicitate se va realiza în patru etape distincte materializate prin publicarea fiecărui anunț din cele 4 anunțuri pe toată durata proiectului.

 

 1. Receptia materialelor

După publicarea fiecărui anunț Prestatorul de servicii va asigura Achizitorului 1 exemplar de ziar conținând anunțul publicat, care va fi verificat de Comisia de receptive din punct de vedere al conformitătii cu avizul de vizibilitate obtinut. dupa care se va încheia câte un process verbal de receptive si se va efectua plata.

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al materialelor, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a materialelor ofertate.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării materialelor  si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 14.06.2021, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 14.06.2021 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe: Anexa 1 – Formularul de ofertă         Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese, Anexa 3 – Contract de achiziție  Serviciile de publicitate    Anexa 4 – Proces verbal de recepție Serviciile de publicitate.

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

Întocmit,

Daniela Culic

parteneriat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *